หน้าหลัก
ความเป็นมา
หนังสือแนะนำ
กฎหมายเด็กและครอบครัว
แนะหนู
กิจกรรม
ติดต่อเรา
 
 
  คู่มือการจัดการช่วยเหลื่อเหยื่อจากปัญหาจากการใช้แรงงานเด็ก
 

                                     สารบัญ 

                                           หน้า 

 คำนำ

 1

 สารบัญ

 ii

บทที่ 1 บทนำ 

 

ความเป็นมา

1

ความหมายของแรงงานเด็ก

2

ที่มาของปัญหาแรงงานเด็ก

2

ประเภทของการใช้แรงงานเด็ก

4

การจัดการช่วยเหลือกรณีเหยื่อแรงงงานเด็ก

4

กระบวนการจัดการกรณีปัญหาแรงงาน

5

 บทที่ 2  กรณีศึกษาที่ 1 : เหยื่อเด็กไทยจากการใช้          แรงงาน

10

ประวัติความเป็นมา

10

ข้อมูลเพิ่มเติม

11

การติดตามความคืบหน้า

11

การเปลี่ยนแปลงที่พักพิง

12

การประสานร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน

12

การพิจารณาตัดสินคดีความทางกฎหมาย      

13

บทเรียนจากกรณีศึกษาของ ด.ญ.เก๋

15

ข้อเสนอแนะจากการทำงานในกรณีศึกษา   

19

บทที่ 3  กรณีศึกษาที่ 2 : การใช้แรงงานเด็กทางเพศ

20

ประวัติความเป็นมา

20

กระบวนการบำบัดดูแลเหยื่อ           

20

ความเห็นของมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 

21

การดำเนินคดีตามกฎหมาย

22

บทที่ 4  กรณีศึกษาที่ 3 : เหยื่อแรงงานเด็กจากต่างชาติ

23

ประวัติความเป็นมา

23

ข้อสังเกตจากกรณีศึกษา

23

กระบวนการบำบัดและพัฒนาเหยื่อเด็ก

24

ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานของรัฐ

24

แผนภูมิการจัดการของมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์  

25

ทที่ 5  วิเคราะห์กระบวนการจัดการกรณีปัญหา

26

แหล่งที่มาของผู้ใช้บริการ

26

การดำเนินการของผู้รับเรื่องร้องทุกข์

26

การดำเนินคดีและกระบวนการยุติธรรม

27

การเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัว

27

การส่งคืนครอบครัวและชุมชน

28

การติดตามผลการช่วยเหลือ

29

ความเป็นนักวิชาชีพและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

29

การกระตุ้นให้งานคืบหน้า               

29

แนวทางการให้บริการปรึกษาแนะนำสำหรับบุคลากร

30

ภาคผนวก

 

  บันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางปฎิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีการค้าหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ พ.ศ.2542    

32

  รายชื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร  ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และปัยหาแรงงานเด็ก   

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 


Count : 211,957


© 2012 Dek Dek. All Rights Reserved.